TÜRKİYE & AZERBAYCAN Dergilerimiz Röportajlar Makaleler Diaspora Sosyal Medya İnfografik Makale Çağrısı Hakkımızda İletişim
TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN UKRAYNA'YA İNSANİ YARDIM GÖNDERDİ | Türkiye Azerbaycan Dergisi

TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN UKRAYNA'YA İNSANİ YARDIM GÖNDERDİ

 

Rusya'nın Uk­ray­na'ya as­ke­ri mü­da­ha­le­si­nin ar­dın­dan An­ka­ra'da ya­şa­yan çok sa­yı­da va­tan­daş bü­yü­kel­çi­li­ğe ge­le­rek savaş böl­ge­si­ne gön­de­ril­mek üzere temel gıda ürünü, tıbbi mal­ze­me ve kı­ya­fet yar­dı­mın­da bu­lun­du. Va­tan­daş­la­rın yap­tı­ğı yar­dım­lar bü­yü­kel­çi­lik gö­rev­li­le­ri ve gö­nül­lü­ler ta­ra­fın­dan pa­ket­len­di. An­ka­ra'dan yola çı­ka­cak yar­dım kam­yon­la­rı, İstan­bul'daki yar­dım ka­fi­le­si­ne ka­tıl­dı. Tür­ki­ye'den ve Azer­bay­can'dan gelen yar­dım­la­r İstan­bul'da top­la­na­rak Uk­ray­na'ya gön­de­ril­di.

 

Uk­ray­na'ya ya­pı­lan Türk yar­dı­mı önce Ro­man­ya'ya ulaş­tı. Beş kam­yon yük Ro­man­ya'nın Bul­ga­ris­tan ile olan Vama Gi­ur­giu sı­nı­rı­na ulaş­tır­dık­tan sonra sü­rü­cü­ler kar ya­ğı­şı­na kar­şın önem­le­ri­ni ala­rak yol­la­rı­na devam et­ti­ler. Sü­re­ci ya­kın­dan takip eden Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ko­nu­ya iliş­kin açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.

 

İçişleri Bakanlığı Açıklama Yaptı

 

İçiş­le­ri Bakan Yar­dım­cı­sı ve Ba­kan­lık Söz­cü­sü İsmail Ça­tak­lı, yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da İnsani yar­dım mal­ze­me­si ta­şı­yan 5 tırın, Tür­ki­ye'den yola çı­ka­rak, Uk­ray­na sı­nı­rı­na ulaş­tı­ğı­nı ve yar­dım­la­rın bu­ra­da il­gi­li­le­re tes­lim edil­di­ği­ni vur­gu­la­dı. Ba­kan­lık söz­cü­sü Ça­tak­lı, özel sek­tör ve sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı ta­ra­fın­dan sağ­la­nan in­sa­ni yar­dım mal­ze­me­si ta­şı­yan 5 tırın daha Tür­ki­ye'den yola çık­tı­ğı­nı ak­tar­dı.

 

Özel sek­tör, STK ve be­le­di­ye­le­rin ka­tı­lı­mıy­la, 10 tır­lık in­sa­ni yar­dı­mın daha AFAD eş gü­dü­mün­de önü­müz­de ki gün­ler­de böl­ge­ye sev­ki­nin plan­lan­dı­ğı­nı ifade eden Ça­tak­lı, yar­dım­la­ra devam edi­le­ce­ği­ni bil­dir­di. Uk­ray­na Dev­let Baş­ka­nı Vo­lo­di­mir Ze­lens­kiy ise Azer­bay­can-Tür­ki­ye or­tak­lı­ğı ile gelen yar­dım­larla ilgili olarak teşekkür etti.

 

Azerbaycan'ın Ukrayna'ya Gönderdiği Yardımlardan Dolayı Teşekkür Etti

 

Uk­ray­na Dev­let Baş­ka­nı Vo­lo­di­mir Ze­lens­kiy, Kiev'in, Azer­bay­can'dan ilaç ta­şı­yan bir uçak bek­le­di­ği­ni ve Azer­bay­can'ın pet­rol şir­ke­ti­nin de Uk­ray­na'da am­bu­lans­la­ra üc­ret­siz ola­rak yakıt te­da­rik ede­ce­ği­ni şek­lin­de bir açık­la­ma yaptı.

 

Uk­ray­na Dev­let Baş­ka­nı Vla­di­mir Ze­lens­kiy, Azer­bay­can Cum­hur­baş­ka­nı İlham Ali­yev'i te­le­fon­la ara­ya­rak, Azer­bay­can'ın Uk­ray­na'ya gön­der­di­ği yar­dım­lar­dan do­la­yı te­şek­kür etti.

 

Azer­bay­can Cum­hur­baş­ka­nı Ali­yev'in resmi he­sa­bın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, "Uk­ray­na Dev­let Baş­ka­nı Ze­lens­kiy, ateş­ke­sin sağ­lan­ma­sı, an­laş­maz­lı­ğın si­ya­si dü­zey­de çö­zül­me­si için gös­ter­di­ği ça­ba­lar­dan do­la­yı ve Uk­ray­na hal­kı­na ilaç ve tıbbi mal­ze­me gön­der­di­ği için Azer­bay­can Cum­hur­baş­ka­nı'na te­şek­kür etti." ifa­de­le­ri­ne yer ve­ril­di.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­ya göre, gö­rüş­me­de Rusya’nın Uk­ray­na’ya as­ke­ri mü­da­ha­le­si ve son ge­liş­me­ler ele alın­dı. Er­do­ğan, Uk­ray­na'da daha fazla can kay­bı­nın ya­şan­ma­ma­sı­nı ve Uk­ray­na’nın daha fazla zarar gör­me­me­si­ni te­mi­nen bir an evvel ateş­kes ilan edil­me­si için çaba gös­ter­dik­le­ri­ni ifade etti.

 

Zelenskiy Türkiye'ye Teşekkür Etti

 

Uk­ray­na Dev­let Baş­ka­nı Ze­lens­kiy, Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan ile gö­rüş­me­sin­den sonra resmi he­sa­bı üze­rin­den Baş­kan Er­do­ğan'a ve Türk hal­kı­na te­şek­kür etti.

Ze­lens­kiy, "İstik­rar­lı des­te­ği için Tür­ki­ye'ye min­net­ta­rız. Rusya Fe­de­ras­yo­nu ta­ra­fın­dan devam eden sal­dır­gan­lık ve nük­le­er te­rö­rizm hak­kın­da Er­do­ğan'a bilgi ver­dim. Ça­tış­ma­la­ra bir son ver­me­li­yiz." dedi.

 

Türkiye ve Azerbaycan'dan Arabuluculuk Teklifi

 

Rusya’nın Uk­ray­na’ya baş­lat­tı­ğı as­ke­ri ha­re­ka­tın ar­dın­dan sü­rek­li ola­rak sos­yal medya he­sa­bın­dan son du­ru­mu pay­la­şan Uk­ray­na Dev­let Baş­ka­nı Vla­di­mir Ze­lens­kiy, Tür­ki­ye ve Azer­bay­can’dan da ara­bu­lu­cu­luk tek­li­fi gel­di­ği­ni açık­la­dı.

 

Ze­lens­kiy, "Ali­yev ve Er­do­ğan, Rusya ile mü­za­ke­re ko­nu­sun­da aracı ola­bi­le­cek­le­ri­ni tek­lif etti." ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. “Tür­ki­ye ile Azer­bay­can ih­ti­laf­ta yakın bir za­man­da daha aktif rol­ler oy­na­ya­bi­lir­ler” diyen Ze­lens­kiy her iki ül­ke­ye de Rusya ile Uk­ray­na ara­sın­da­ki barış gö­rüş­me­le­rin­de ara­cı­lık et­me­yi tek­lif et­tik­le­ri için te­şek­kür etti.