TÜRKİYE & AZERBAYCAN Dergilerimiz Röportajlar Makaleler Diaspora Sosyal Medya İnfografik Hakkımızda İletişim
Türkiye Azerbaycan Dergisi'nin 13. Sayısı Yayınlandı! | Türkiye Azerbaycan Dergisi

Türkiye Azerbaycan Dergisi'nin 13. Sayısı Yayınlandı!

Hocalı Soykırımı'na adanan Türkiye Azerbaycan Dergisi’nin 13. "Hocalı Özel" sayısı yayınlandı.

Tür­ki­ye ve Azer­bay­can ara­sın­da­ki iliş­ki­ler sı­ra­dan iki ülke ara­sın­da­ki mü­na­se­bet­le­re ben­ze­me­yen, derin ta­ri­hi dost­luk ve kar­deş­lik bağ­la­rı­nı ak­set­ti­ren çok özel bir iliş­ki­dir. Aynı şe­kil­de Cum­hur­baş­kan­la­rı­mız Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan ve Sayın İlham Ali­yev ara­sın­da­ki sa­mi­mi dost­luk ve ta­ri­hi kar­deş­lik, eko­no­mik, si­ya­si ve as­ke­ri alan­lar­da­ki dev pro­je­ler te­me­lin­de iler­le­mek­te­dir. Bu se­bep­le 2019 se­ne­sin­de yayın ha­ya­tı­na baş­la­yan der­gi­mi­zin is­mi­ni “Tür­ki­ye Azer­bay­can Der­gi­si” koy­duk.

 

İki ülke iliş­ki­le­ri­ni yu­ka­rı­da ifade et­ti­ği­miz çer­çe­ve­de ge­liş­me­si­ne kat­kı­da bu­lun­ma­yı ken­di­si­ne mis­yon ola­rak be­lir­le­yen ve “iki dev­let tek mil­let” düs­tu­ru çer­çe­ve­sin­de yayın yapan der­gi­miz şim­di­ye kadar 3 ayda bir oku­yu­cu­lar­la bu­luş­mak­tay­dı. Ancak artan ile­ti­şim çağı ve ilişkilerimizin daha da sıklaşması se­be­biy­le der­gi­mi­zi 2022’nin ilk sa­yı­sın­dan iti­ba­ren artık 2 ayda siz­ler­le bu­luş­tu­ra­ca­ğız.

 

Tür­ki­ye Azer­bay­can Der­gi­si’nin 2022 yı­lı­nın ilk sa­yı­sı­nı Ho­ca­lı Soy­kı­rı­mı’nın 30. yılı ol­ma­sı mü­na­se­be­tiy­le “Ho­ca­lı Soy­kı­rı­mı Özel Sa­yı­sı” ola­rak çı­kar­ma­ya karar ver­dik. El­bet­te iki ülke iliş­ki­le­ri­nin ge­li­şen çeh­re­si­ne pa­ra­lel ola­rak diğer önem­li ge­liş­me­ler de der­gi­mi­zin say­fa­la­rın­da ken­di­si­ne yer buldu.

 

Ge­lecek sa­yı­lar­da bu­luş­mak di­le­ğiy­le, ke­yif­li oku­ma­lar…