TÜRKİYE & AZERBAYCAN Dergilerimiz Röportajlar Makaleler Diaspora Sosyal Medya İnfografik Makale Çağrısı Hakkımızda İletişim
Hocalı Soykırımı Dünya'nın 40 Ülkesinde 150 Faaliyetle Anıldı | Türkiye Azerbaycan Dergisi

Hocalı Soykırımı Dünya'nın 40 Ülkesinde 150 Faaliyetle Anıldı

Azer­bay­can hal­kı­na karşı iş­le­nen en büyük suç­lar­dan bi­ri­si olan Ho­ca­lı Soy­kı­rı­mı­’nın üze­rin­den 30 yıl geçti. 25-26 Şubat 1992 ge­ce­si, Er­me­ni si­lah­lı kuv­vet­le­ri, ulus­la­ra­ra­sı hukuk norm ve il­ke­le­ri­ni en ağır şe­kil­de ihlal ede­rek Hocalı’da sivil halka eşi gö­rül­me­miş bir vah­şet uy­gu­la­dı. Azer­bay­can dev­le­ti Ho­ca­lı Soy­kı­rı­mı’nı ulus­la­ra­ra­sı are­na­da ta­nıt­mak için bir çok önem­li adım­lar at­mış­tır. Bu kor­kunç soy­kı­rı­mın dün­ya­da ta­nın­ma­sın­da 2008 yı­lın­dan iti­ba­ren Hay­dar Ali­yev Vakfı Baş­kan Yar­dım­cı­sı Leyla Ali­ye­va'nın ini­si­ya­ti­fiy­le de ulus­la­ra­ra­sı bil­gi­len­dir­me kam­pan­ya­sı daha ulus­la­ra­ra­sı ca­mi­ada daha geniş ke­sim­le­re ula­şıl­ma­sı­nı sağ­la­mış­tır. Kat­li­amın üze­rin­den ara­dan geçen 30 yıl­lık süre zar­fın­da ‘Ho­ca­lı­ya Ada­let!’ kam­pan­ya­nın sis­te­ma­tik fa­ali­ye­ti so­nu­cun­da 17 ülke, 24 ABD eya­le­ti ve İslam İşbir­li­ği Ör­gü­tü Er­me­ni­le­rin Ho­ca­lı'da iş­le­dik­le­ri suç­la­rı “Soy­kı­rım” ola­rak ta­nı­yan ka­rar­lar ve ka­rar­na­me­ler kabul et­ti­ler. Ancak bu soy­kı­rım su­çu­nu iş­le­yen­ler hala ulus­la­ra­ra­sı ceza mah­ke­me­le­ri kar­şı­sı­na çı­ka­rıl­mış değil. Bu se­bep­le de her yıl Dev­let Di­as­po­ra Ko­mi­te­si ön­cü­lü­ğün­de Azer­bay­can ve Türk Di­as­po­ra­sı dün­ya­nın bir çok ül­ke­sin­de çe­şit­li fa­ali­yet­ler­le hem bu soy­kı­rım­dan dün­ya­yı ha­ber­dar etmek ve hem de suç­lu­la­rın ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı için daha dünya ça­pın­da fa­ali­yet­le­ri­ni ge­niş­le­te­rek devam et­tir­mek­te­dir. 

 

Bu yıl Dev­let Di­as­po­ra Ko­mi­te­si'nin des­te­ğiy­le 40 ül­ke­de Ho­ca­lı Soy­kı­rı­mı'nın 30. yıl­ dö­nü­mü­ne adan­mış yak­la­şık 150 et­kin­li­k dü­zen­len­di­.